Regulamin członkostwa w Klubie Pilates Zdrowy Kręgosłup Dorota Wągrodna

 1. Członkiem Klubu Pilates może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską.
 2. Członkostwo w Klubie Pilates uprawnia klienta do tańszych opłat za uczestnictwo w zajęciach
 3. Osoba zainteresowana składa Deklarację Członkowską Klubu, za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez uczestnika zajęć. W przypadku, kiedy osoba jest niepełnoletnia, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu.  
 4. Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach w odpowiednio wybranej grupie szkoleniowej, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 5. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie i wysokości określonych przez Klub.
  Termin wpłat:
  składka miesięczna: płatna do 10-tego dnia danego miesiąca (z góry za dany miesiąc)
 6. Składkę można wpłacać na konto lub u prowadzącego, nr konta : PKO BP 37 1020 3206 0000 8302 0125 8037
 7. Składka członkowska obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w danym miesiącu.
 8. Nieopłacenie składki członkowskiej w danym miesiącu będzie skutkować wykluczeniem z zajęć.
 9. Składka członkowska jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu i jest jednocześnie opłatą za zajęcia.
 10. W przypadku nieobecności na treningach- w celu odrobienia zajęć można uczestniczyć w treningach innych grup dopasowanych do stopnia zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
 11. W przypadku rozpoczęcia treningów przez nową osobę po 15-tym dniu danego miesiąca obowiązuje zniżka w opłacie składki członkowskiej w wysokości 50% składki podstawowej.
 12. W uzasadnionych przypadkach klub zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu zajęć.
 13. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1-miesięczne pisemne wypowiedzenie przesłane na e-maila pilates@dorotawagrodna.pl
  W przypadku wypowiedzenia przesłanego do 20-go dnia danego miesiąca, miesiącem wypowiedzenia jest dany miesiąc, zaś w przypadku wypowiedzenia po 20-tym dniu danego miesiąca, miesiącem wypowiedzenia jest następny miesiąc. Przykład: Jeśli wypowiedzenie zostało przesłane na e-maila: pilates@dorotawagrodna.pl do 20 września – miesiącem wypowiedzenia jest wrzesień, jeśli zostało przesłane 21 września – miesiącem wypowiedzenia jest październik.